Proclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Kruger. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kruger is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kruger niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Kruger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kruger geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Compliance-richtlijn:
Normen en waarden Kruger als uitgangspunt voor het Integriteitsbeleid en Gedragscode

Privacybeleid Kruger
Onze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kruger.

Entiteit
Kruger Business Consultants B.V. is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, geregistreerd onder nummer 54151961 / btw-identificatienummer NL85.11.93.961B01